ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ EU 2020 ΕΠΙΤΥΧΙΑ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΔΑΦΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

 

τυπο Συμβολιο Υπουργν Χωροταξας της ΕΕ
Gödöllő, Ουγγαρα, 19 Μαου 2011


Θμα παρμβασης : Με ποιν τρπο η χωρικ δισταση και οι προτεραιτητες που ορζει η Εδαφικ Ατζντα 2020 θα ληφθον υπψη στις τομεακς πολιτικς κατ την εφαρμογ της Στρατηγικς EUROPE 2020 και της Πολιτικς Συνοχς μετ το 2013.


Η ενσχυση της διεθνος θσης της Ευρπης προποθτει την ισρροπη ανπτυξη λων των περιφερειν της. Η αναθερηση της Εδαφικς Ατζντας 2020 θα πρπει να εστισει σε δο ξονες : την αντιμετπιση της υστρησης των πιο απομακρυσμνων απ το «Πεντγωνο» (Φρανκφορτη, Λονδνο, Παρσι, Μιλνο, Μναχο) περιφερειν της νωσης και την ενσχυση της εσωτερικς συνοχς μεταξ του κντρου και της περιφρειας κθε χρας.

Κρνουμε απαρατητη την περαιτρω αποτπωση, στα κοινοτικ και εθνικ κεμενα προγραμματισμο, της ειδικς κατστασης των περιοχν που μειονεκτον εξαιτας της γεωγραφας τους πως εναι η εισαγωγ του ρου της νησιωτικτητας στο ρθρο 174 της συνθκης της Λισσαβνας που χει στχο τη δικαιτερη αντιμετπιση των νησιν στο πλασιο της Πολιτικς της Συνοχς.

Υπ αυτ το πρσμα, και σον αφορ στην αναθερηση της Εδαφικς Ατζντας 2020, το ενδιαφρον της Ελλδας εστιζει στην ενσχυση της προσβασιμτητας που αποτελε το κυριτερη προπθεση ανπτυξης των νησιν. Στοχεουμε στην ανπτυξη εκενων των παραγωγικν δραστηριοττων που λειτουργον ελκυστικ για κατοικα και απασχληση εν, παρλληλα, αντικατοπτρζουν την χωρικ ταυττητα των νησιν (για παρδειγμα, η πια τουριστικ δραστηριτητα που συνδεται με την ιδιατερη αρχιτεκτονικ και πολεοδομικ μορφ των οικισμν τους).

Παρλληλα, υπογραμμζουμε την ανγκη εξτασης συγκεκριμνου μοντλου σχεδιασμο, προγραμματισμο και διακυβρνησης που θα εισαγγει την ολιστικ προσγγιση (integrated approach) στην τοπικ ανπτυξη (local development) και θα καθορζει επακριβς τις αρχς της place based approach, αποσαφηνζοντας τα ζητματα πολ-εππεδης διακυβρνησης.

Για τις μελλοντικς αστικς πολιτικς θεωρομε τι εναι ιδιατερα σημαντικ η εφαρμογ βιοκλιματικν αστικν αναπλσεων και η αποδοχ του μοντλου της συνεκτικς πλης σε συνδυασμ με την πρνοια για την ανσχεση των αστικν επεκτσεων. μφαση πρπει να δοθε στις υποβαθμισμνες γειτονις των πλεων (και των κντρων των μεγλων πλεων, για την ελληνικ περπτωση) και στην αναγκαιτητα εξειδικευμνων πολιτικν και πρωτοβουλιν για την αναβθμιση και την καλτερη ποιτητα ζως λων των κατοκων τους.