Δ.Τ. σχέδιο νόμου για την «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99 – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98 – Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ».

 

  1     2008/99 2008/98 .

       ,           , .
 

  , , 2.000 . .