Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΞšΞΏΞΉΞ½Ο‰Ξ½Ξ―Ξ± της Πληροφορίας

 
Τις τελευταίες δεκαετίες, η έκρηξη των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΝΤΠΕ) οδήγησε σε μια επανάσταση στην ίδια τη δομή της κοινωνίας μας. Η άλλοτε κλασική μορφή της κοινωνίας ως μια πυραμίδα όπου η κίνηση, οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική, γινόταν από την κορυφή προς τη βάση και αντίστροφα, έδωσε τη θέση της στη σύγχρονη μορφή της κυψέλης όπου διαφορετικοί οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί και πολιτιστικοί πόλοι επικοινωνούν μεταξύ τους οριζόντια μέσω δικτύων. Η Ευρώπη, η οποία έχει ένα πλούσιο παρελθόν μετάβασης από τη μια μορφή κοινωνικής οργάνωσης στην άλλη (αγροτική-φεουδαρχική, βιομηχανική- καπιταλιστική κ.λ.π.) πολύ σύντομα αντελήφθηκε τις νέες αλλαγές. Για το λόγο αυτό σχεδίασε και εφάρμοσε πολιτικές στα πλαίσια της επονομαζόμενης, σήμερα, Κοινωνίας της Πληροφορίας ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του '80. Σήμερα εγκαινιάζει τη συνέχεια των προηγούμενων δράσεων με το πρόγραμμα i2010- Ευρωπαϊκή Κοινωνία της πληροφορίας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο (στόχος της Λισσαβόνας): να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση με περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και κοινωνική συνοχή. Από την άλλη πλευρά, οι ΝΤΠΕ διακρίνονται για τη μαζική τους εξάπλωση, την προσφορά πολύμορφων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χρήστη, σε μηδενικό χρόνο, με ελάχιστο κόστος και όπου ο γεωγραφικός τόπος πρακτικά καταργείται. Εύκολα συνεπώς μπορεί να γίνει ο συνειρμός μεταξύ της αναγκαιότητας των ΝΤΠΕ για την διαμόρφωση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης. Εντούτοις, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις περιφέρειες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Ευρώπης ως προς τη χρήση και τα οφέλη που προκύπτουν από τις ΝΤΠΕ. Γι' αυτό σήμερα αναγνωρίζουμε πως η λεγόμενη ψηφιακή σύγκλιση προϋποθέτει την πολιτική σύγκλιση. Τρεις είναι οι βασικοί ψηφιακοί και συνάμα πολιτικοί στόχοι που θέτει το πρόγραμμα i2010: Πρώτος στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας με κύρια χαρακτηριστικά τη μεγαλύτερη ταχύτητα στη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών, την αυξημένη νομική και οικονομική ασφάλεια ώστε να ενθαρρυνθούν καινοτόμες υπηρεσίες, τη συμβατότητα των διαφορετικών ψηφιακών συστημάτων που υπάρχουν στην Ευρώπη, και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Την προστασία, δηλαδή, από την απάτη ή κάποιο επιβλαβές περιεχόμενο ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ επενδυτών και καταναλωτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος στόχος προβλέπει συνάμα τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου για τις οπτικοαουστικές υπηρεσίες αρχίζοντας με την αναθεώρηση της οδηγίας "τηλεόραση χωρίς σύνορα". Η επιτροπή Πολιτισμού, Παιδείας και ΜΜΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως αρμόδια επιτροπή συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία αναθεώρησης. Η προεργασία της επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας και ΜΜΕ αφορά, μεταξύ άλλων, στην εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας, τις ποσοστώσεις δηλαδή των ευρωπαϊκών και των ανεξαρτήτων παραγωγών στα οπτικοακουστικά μέσα (έκθεση Weber), αλλά και στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των μη γραμμικών μέσων, με κύριο χαρακτηριστικό τους τη δυνατότητα επιλογής του προγράμματος από τον χρήστη. Ο δεύτερος στόχος του προγράμματος i2010 είναι η ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδύσεων στην έρευνα για τις ΝΤΠΕ. Προτείνεται συνεπώς η αύξηση κατά 80% της υποστήριξης για έρευνα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, έως το 2010, ενώ παράλληλα ενθαρρύνονται οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία στις ΝΤΠΕ. Παράλληλα, καθορίζονται οι πολιτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν που στοχεύουν στην άρση των τεχνολογικών, οργανωτικών και νομικών φραγμών για υιοθέτηση των ΝΤΠΕ κυρίως στις μικρομασαίες επιχειρήσεις, ενώ συνάμα αναπτύσσονται τα εργαλεία για την υποστήριξη νέων μορφών εργασίας, που βελτιώνουν την καινοτομία στις επιχειρήσεις, και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων των εργαζομένων. Ο τρίτος στόχος του προγράμματος αφορά στην κοινωνική ένταξη, στις βελτιωμένες δημόσιες υπηρεσίες και στην ποιότητα ζωής. Η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στοχεύει στην εξάλειψη των τάσεων αποκλεισμού που δημιουργούν οι ΝΤΠΕ. Σήμερα σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Ευρώπης εξαιρείται από τη χρήση και τα προσφερόμενα οφέλη των Νέων Τεχνολογιών. Κύριο μέλημα του προγράμματος είναι, συνεπώς, η εξάλειψη του "ψηφιακού αναλφαβητισμού". Στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών, η κοινωνία της πληροφορίας συμβάλει στην ταχύτερη, ποιοτικότερη και πιο διάφανη εξυπηρέτηση του πολίτη. Στη χώρα μας, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα συμβολής των ΝΤΠΕ στην βελτίωση της δημόσιας διοίκησης προς όφελος του πολίτη. Σε ότι αφορά στην ποιότητα ζωής, το πρόγραμμα i2010- Ευρωπαϊκή Κοινωνία της πληροφορίας λαμβάνει ειδικές δράσεις στο δημογραφικό τομέα (βελτίωση των υπηρεσιών υγείας προς τη γηράσκουσα ευρωπαϊκή κοινωνία), στον τομέα των μεταφορών και του περιβάλλοντος (ευφυές αυτοκίνητο, εξυπνότερο, ασφαλέστερο και καθαρότερο). Στον τομέα του πολιτισμού, τέλος, το νέο πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας φιλοδοξεί να προσφέρει τα εργαλεία για τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου όπου η πολυπολιτισμικότητα και πολυγλωσσία της Ευρώπης θα αποτελεί την κοινή πολιτιστική κληρονομιά όλων των ευρωπαίων πολιτών.