Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Ξ Ξ‘Ξ‘Ξ•ΞœΞ’Ξ‘Ξ£Ξ— ΀ΟΞ₯ ΑΝΑΠΛΗΑΩ΀Η Ξ₯ΠΟΞ₯Ξ‘Ξ“ΞŸΞ₯ Ν. Ξ£Ξ—Ξ¦ΞŸΞ₯ΞΞ‘ΞšΞ— Σ΀Η Ξ£Ξ₯ΝΕΝ΀ΕΞ₯ΞžΞ— Ξ€Ξ₯ΠΟΞ₯ ΓΙΑ ΀ΟΝ Ξ•ΞžΞ‘ΞœΞ—ΞΞŸ Ξ Ξ‘ΞŸΞ“Ξ‘Ξ‘ΞœΞœΞ‘Ξ€Ξ™Ξ£ΞœΞŸ ΀ΟΞ₯ Ξ₯Ξ Ξ•ΞšΞ‘

 
Η λέξη που κυριαρχεί πλέον στο δημόσιο διάλογο είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη όμως δεν είναι μια αφηρημένη ή μια μεταφυσική έννοια. Ανάπτυξη σημαίνει σχέδιο, σειρά δράσεων με σαφή σχέση αλληλεξάρτησης που ξεκινά από το γενικότερο πλαίσιο παρέμβασης και καταλήγει στο επιμέρους ή στο σημειακό πεδίο εφαρμογής. Στη βάση αυτής της παραδοχής, οι δράσεις του ΥΠΕΚΑ στους τομείς της χωροταξίας και του αστικού περιβάλλοντος οργανώνονται γύρω από τρεις βασικούς άξονες, οι οποίοι είναι : η σύνδεση του σχεδιασμού του εθνικού χώρου με την αναπτυξιακή διαδικασία, η βελτίωση της αποδοτικότητας του Κράτους ως προς την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας και των κανόνων δόμησης, η εξυπηρέτηση του πολίτη και οι παρεμβάσεις για την αναζωογόνηση, ανάκτηση του υποβαθμισμένου κέντρου της Αθήνας. Οι δράσεις στον πρώτο άξονα των προτεραιοτήτων μας έχουν στόχο να αναδείξουν την πολυμορφία του εθνικού χώρου, να προωθήσουν την οικονομική και την κοινωνική συνοχή και να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας με εξοικονόμηση πόρων και προσέλκυση επενδύσεων. Γι’ αυτό προκηρύσσουμε την αξιολόγηση του Γενικού (Εθνικού) Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, η οποία θα εξετάσει το βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε το Γενικό Πλαίσιο από το 2008 μέχρι σήμερα και, στη συνέχεια, θα διερευνήσει εάν συντρέχουν λόγοι για την αναθεώρησή του, το 2013, (όπως προβλέπει ο ν. 2742 του 99). Ο τεχνικός σύμβουλος για την αξιολόγηση του Γενικού Πλαισίου θα οριστεί μέσα στον Ιούλιο 2011. Για τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού, ολοκληρώθηκε η μελέτη και η διαβούλευση για τις Υδατοκαλλιέργειες. Στόχος μας να απεγκλωβίσουμε έναν από τους πλέον δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας (η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε παραγωγή τσιπούρας και λαβρακίου παγκοσμίως) από το καθεστώς αβεβαιότητας που είχε δημιουργήσει, μέχρι σήμερα, η απουσία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τη χωροθέτηση και, κατά συνέπεια, για την αδειοδότηση των παραγωγικών μονάδων. Το νέο χωρικό πρότυπο για τις Υδατοκαλλιέργειες θα ενισχύει τον κλάδο και την εξαγωγική του διάσταση με τρόπο που δεν θα παρακωλύει την ανάπτυξη άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων και δεν θα θίγει το περιβάλλον. Το Ειδικό Πλαίσιο θα τεθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας τον προσεχή Οκτώβριο, ενώ η επεξεργασία των απόψεων που κατατέθηκαν στη διαβούλευση και η έκδοση ΚΥΑ προγραμματίζονται για το Νοέμβριο του 2011. Αναθεωρείται το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε, με τρόπο άμεσο και ομοιογενή, επιλογές που είναι κρίσιμες για την τουριστική ανάπτυξη, το περιβάλλον και την χωρική οργάνωση και να διαμορφώσουμε ένα ξεκάθαρο αναπτυξιακό πλαίσιο εξαλείφοντας τα στοιχεία ασάφειας που παρουσιάζει η εφαρμογή της υφιστάμενης ΚΥΑ και ο χάρτης που τη συνοδεύει. Παράλληλα, δρομολογούνται ορισμένες άλλες βασικές στρατηγικές και δράσεις όπως : η αναβίωση εγκαταλελειμμένων και αξιόλογων οικισμών, η αναγέννηση προορισμών που παρουσιάζουν ολοένα και λιγότερο τουριστικό ενδιαφέρον, η απόσυρση κλινών και κελύφους τουριστικών εγκαταστάσεων που έχουν απαξιωθεί, η δημιουργία πλαισίου για την πιστοποίηση «πράσινων» τουριστικών εγκαταστάσεων. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική, τα σχέδια νόμων για τους υδρογονάνθρακες, για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, διαμορφώνουν νέα δεδομένα για το θαλάσσιο χώρο που ήταν πάντοτε ο πνεύμονας της Ελλάδας. Για το λόγο αυτόν, θα εκπονηθεί, στο επόμενο χρονικό διάστημα, ένα νέο πλαίσιο για τη Θαλάσσια χωροταξία που θα συνδέει το θαλάσσιο με τον παράκτιο και το νησιωτικό χώρο. Σε επίπεδο περιφερειών, βρισκόμαστε στο σημείο ανάθεσης, των μελετών, αναθεώρησης των 12 Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης που εγκρίθηκαν το 2003 και 2004. Η αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων θα προσαρμόσει την αναπτυξιακή και χωροταξική πολιτική της χώρας στα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής και της οικονομικής συγκυρίας, θα ενσωματώσει διεθνείς συνθήκες αλλά και τη νέα χωρική κλίμακα σχεδιασμού και αρμοδιοτήτων που δημιουργεί η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, θα λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα της κάθε περιφέρειας και θα διατυπώσει συγκεκριμένες χωρικές και τομεακές προτάσεις. Παράλληλα, ενεργοποιούμε ένα σημαντικό εργαλείο που μας παρέχει η νομοθεσία για τις Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ), δηλαδή για τις περιοχές της χώρας που απαιτούν δυναμικές παρεμβάσεις συνδυασμένης χωρικής και οικονομικής ανάπτυξης. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προσφορών για την υποστήριξη της Δ/νσης Χωροταξίας από Τεχνικό Σύμβουλο, ενώ η σύνταξη των προδιαγραφών για την προκήρυξη των ειδικών μελετών για τη Θράκη, την Ηλεία, τα Οινόφυτα και την περιοχή κατά μήκος της Εγνατίας Οδού θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 2011. Στα πλαίσια του σχεδιασμού μας για τον εθνικό χώρο εντάσσεται και η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο στην ελληνική νομοθεσία. Η σημασία της Σύμβασης έγκειται στο γεγονός ότι αναγνωρίζει το τοπίο ως βασικό συστατικό στοιχείο της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης και ως απαραίτητο πόρο για την ευημερία των ευρωπαίων πολιτών. Η εφαρμογή της Σύμβασης απαιτεί την καταγραφή και την αξιολόγηση των διαφορετικών τύπων τοπίου που απαντώνται στη χώρα μας και, συνακόλουθα, τη διαμόρφωση πολιτικών για την ανάδειξη, τη διαφύλαξη και την αειφορική διαχείρισή τους. Ολοκληρώθηκε η σύνταξη τεύχους τεχνικών δεδομένων ώστε, με διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού, να επιλεγεί ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση της Σύμβασης διαμορφώνοντας και την Εθνική Στρατηγική για το Ελληνικό Τοπίο. Στο επίπεδο των πόλεων και των οικιστικών συνόλων, για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας/ Αττικής- το οποίο ενέχει θέση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (για την Αττική)-έχει ολοκληρωθεί η πρόταση και θα προωθηθεί για διαβούλευση και νομοθέτηση. Η προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Αθήνας ως Μεσογειακής πρωτεύουσας με ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου, η ανάπτυξη της συμπαγούς πόλης με αναχαίτιση των επεκτάσεων, η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, η ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού, ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης είναι μόνο κάποιοι από τους βασικούς άξονες του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας που έχουν στόχο να ενισχύσουν το μητροπολιτικό της ρόλο. Μέσα στον Ιούλιο θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του ΡΣ και θα νομοθετηθεί στα μέσα του φθινοπώρου. Για το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσιάσαμε δύο φορές στη Θεσσαλονίκη, έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση και πρόκειται να ακολουθήσει η κωδικοποίηση και αξιολόγησή της ώστε να θεσμοθετηθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2011. Η βάση του σχεδιασμού για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη της περιοχής που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένας εξωστρεφής προσανατολισμός που θα ενισχύσει το ρόλο της στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη. Για τη Θεσσαλονίκη, προβλέπεται – μεταξύ άλλων – η δημιουργία ενός διπλού πόλου έρευνας και καινοτομίας από τη μια πλευρά και πολιτισμού - τουρισμού από την άλλη, αξιοποιεί τη δυναμική του θαλάσσιου μετώπου της πόλης. Για τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας όπως τα Γιάννενα, ο Βόλος, η Λάρισα, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, και έχουν κατατεθεί τα σχέδια ΠΔ για τα Ρυθμιστικά τους Σχέδια και η διαβούλευσή τους στοχεύουμε να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο. Χθες παρουσιάσαμε στους Βουλευτές, Περιφερειάρχη και Δημάρχους της Ηπείρου το τελικό σχέδιο. Ο δεύτερος άξονας των προτεραιοτήτων μας αφορά σε δράσεις που έχουν στόχο να βελτιώσουν την πολεοδομική νομοθεσία και το πλαίσιο των κανόνων δόμησης που εφαρμόζονται στη χώρα. Το πλήθος των νόμων και των ΠΔ/των που προστέθηκαν, σχεδόν άκριτα, στο αρχικό Ν. Δ/γμα του 1923 έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό «χάος» πολύπλοκων και αντιφατικών πολεοδομικών διατάξεων που εκτρέφει την παρανομία. Κατά συνέπεια, είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνει μια εις βάθος προσπάθεια κωδικοποίησης και απλοποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας (Ν. 2508/97) ώστε να υπάρξει ένα ξεκάθαρο περιεχόμενο που θα ενεργοποιεί πολεοδομικά μια περιοχή, να υπάρξει, δηλαδή, εξορθολογισμός των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων έγκρισης των πολεοδομικών σχεδίων με την έκδοση ΠΔ που θα αποτελούν το γενικό κανονιστικό πλαίσιο των οικισμών-πόλεων και του περιαστικού χώρου. Με την τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3987/2011 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη δόμηση ακινήτων στους μικρούς οικισμούς της χώρας και επιλύεται το θέμα προσαρμογής προς τη νομολογία του ΣτΕ. Δημιουργείται, δηλαδή, με απλή αλλά έγκυρη και διαφανή διαδικασία, η χαρτογραφική αποτύπωση των μικρών οικισμών της χώρας και επικυρώνεται το λειτουργικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων που έχει δημιουργηθεί ενώ, παράλληλα, κατοχυρώνονται τα δικαιώματα δόμησης των ακινήτων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχουν τεθεί από τη νομολογία. Το πρόγραμμα εκπόνησης 48 μελετών για τη Θεσμοθέτηση μορφολογικών κανόνων για τη δόμηση και την αρχιτεκτονική στους μικρούς οικισμούς και σε περιοχές εκτός σχεδίου σε όλη την επικράτεια θα σας παρουσιασθεί την Τρίτη 12 Ιουλίου. ’λλες θεσμικές παρεμβάσεις μας έχουν στόχο να βελτιώσουν την αισθητική και την λειτουργικότητα της Αρχιτεκτονικής, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη βελτιώνοντας σημαντικά τις σχέσεις του με το Κράτος με απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών και ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών. Σε αυτήν την κατεύθυνση συντάσσεται ο νέος ΓΟΚ με σύγχρονη λογική, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους τρόπους με τους οποίους σχεδιάζουμε και οικοδομούμε λόγω της κλιματικής αλλαγής, της έλλειψης ελεύθερης γης στις πόλεις, του βιοκλιματικού σχεδιασμού με νέα υλικά και τεχνολογίες κ.α. Ο νέος ΓΟΚ θα είναι απλοποιημένος και κατανοητός χωρίς περιθώρια για παρερμηνείες και ασάφειες. Στο τέλος του μήνα θα καταθέσουμε την πρότασή μας στο ΤΕΕ, το ΣΑΔΑΣ και σε άλλους επιστημονικούς φορείς για να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους και να οριστικοποιήσουμε τις προτάσεις μας. Το σχέδιο νόμου για το Νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου των κατασκευών που αλλάζει το σημερινό καθεστώς των πολεοδομιών και επιχειρεί να επανακαθορίσει, με σαφήνεια και διαφάνεια, τους όρους με τους οποίους εγκρίνεται, αδειοδοτείται, εκτελείται και ελέγχεται το οικοδομικό έργο σας το έχουμε ήδη παρουσιάσει. Όσον αφορά στο Κτηματολόγιο, ολοκληρώνεται το σχέδιο Νόμου «Απλοποίηση των διαδικασιών και συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου». Στόχος μας είναι η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης μέχρι το 2015 για τα μεγάλα αστικά κέντρα και μέχρι το 2020 για το σύνολο της χώρας. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ολοκληρώνονται οι αναρτήσεις για 33 περιοχές της χώρας και οι διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων για τη συνέχιση της κτηματογράφησης σε άλλες 72 περιοχές. Το Σχέδιο Νόμου το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο θα κατατεθεί στην Βουλή. Ο τρίτος και τελευταίος άξονας των προτεραιοτήτων μας στους τομείς της χωροταξίας και του αστικού περιβάλλοντος αφορά σε παρεμβάσεις αναζωογόνησης του υποβαθμισμένου κέντρου της Αθήνας. Δρομολογούμε την θεσμοθέτηση που συμφωνήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο της 16ης Μαΐου 2011 όπως είναι τα φορολογικά κίνητρα για την επιστροφή της κατοικίας στις υποβαθμισμένες γειτονιές, αλλά και επιμέρους δράσεις που στόχο έχουν να αναβαθμίσουν γειτονιές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως, για παράδειγμα, το Μεταξουργείο. ’λλες δράσεις, όπως οι αναπλάσεις στρατηγικού χαρακτήρα, π.χ. του φαληρικού μετώπου, που ο Renzo Piano σας παρουσίασε προ ημερών. Με την ολοκλήρωση των μελετών θα δρομολογήσουμε τις διαδικασίες για την εκτέλεση αυτού του μεγάλου έργου αναψυχής για το λεκανοπέδιο.