Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Παιδεία

Οι δράσεις της επιτροπής επικεντρώνονται στην εκπαιδευτική πολιτική της Ένωσης συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη, στην προώθηση του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων και στη διά βίου εκπαίδευση

 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης (2007-2013)

Δια βίου μάθηση σημαίνει κάθε είδους γενική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ανεπίσημη εκπαίδευση και άτυπη μάθηση που πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια του βίου, και έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των πολιτών.

Δύο είναι οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη δια βίου εκπαίδευση. Ο ένας είναι οικονομικός: η επίτευξη του στόχου της Λισσαβόνας. Προκειμένου να καταστεί η Ένωση η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης απαιτείται η ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας αφού πλέον η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως μια δυναμική και εξελικτική δραστηριότητα καθ'όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

Ο δεύτερος είναι κοινωνικός: η παγκοσμιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας καθιστούν τις σύγχρονες κοινωνίες ανοιχτές, πολυπολιτισμικές και διασυνδεδεμένες με άλλες κοινωνίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Αυτή η μοναδική ευκαιρία που φέρει η τεχνολογική πρόοδος δεν θα πρέπει να καταλήξει σε νέους αναλφαβητισμούς, νέους αποκλεισμούς και τελικά σε επιπλέον κατακερματισμό του κοινωνικού ιστού. Η δια βίου μάθηση θεωρείται, συνεπώς, βασική προϋπόθεση για την πλήρη ανάπτυξη του ατόμου, τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, και τελικά τη θεμελίωση του ρόλου του ενεργού πολίτη.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη δια βίου μάθηση είναι ένα από τα σημαντικότερα και ευρύτερα γνωστά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ευρωπαίου πολίτη ώστε να διασφαλίζεται τόσο η προοπτική της απασχόλησής του, όσο και η προοπτική της ένταξης και συμμετοχής του στη σύγχρονη κοινωνία.

Περιλαμβάνει τέσσερα επιμέρους προγράμματα:

Το Comenius για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν στη σχολική εκπαίδευση,  με στόχο συμμετοχής 1 στους 20 μαθητές για την περίοδο 2007-2013.

Το γνωστότερο στο ευρύ κοινό Erasmus για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση, με στόχο συμμετοχής 3 εκατομμύρια φοιτητές  έως το 2011.

Το Leonardo da Vinci για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με στόχο 150.000 περιόδους άσκησης έως το 2013.

και το πρόγραμμα Grundtvig για την εκπαίδευση ενηλίκων με στόχο να επιτύχει 25.000 δράσεις έως το 2013.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για τη δια βίου μάθηση για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 6,2 δισ. ευρώ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης (2007-2013).

Διαβάστε την παρέμβαση του Νίκου Σηφουνάκη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης (2007-2013), Στρασβούργο, 24 Οκτωβρίου 2005