Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Πολιτισμό

Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιστισμικού Διαλόγου (2008)
Η ευρωπαϊκή οικοδόμηση βασίζεται στην προσέγγιση των λαών της Ευρώπης. Για το λόγο αυτόν, πρέπει ο διαπολιτισμικός διάλογος να αποτελεί δηλωμένη προτεραιότητα της Ένωσης ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες και όλοι όσοι ζουν στο ευρωπαϊκό έδαφος, να συμμετέχουν στη διαχείριση της πολυμορφίας.

Το 2008 ανακηρύχθηκε ευρωπαϊκό έτος διαπολιστισμικού διαλόγου, ένα μοναδικό εργαλείο ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των πολιτών στη πολιτισμική διαφορετικότητα. Η απόφαση εγγράφηκε στο πλαίσιο των θεματικών ευρωπαϊκών ετών, όπως είναι το 2006, ευρωπαϊκό έτος κινητικότητας των εργαζομένων, ή το 2007, ευρωπαϊκό έτος ισότητας των ευκαιριών.

Κύριος σκοπός του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου ήταν η προαγωγή του διαλόγου ανάμεσα στους πολιτισμούς και  τους ανθρώπους που ζουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να τους προσφέρει τα μέσα για να ζήσουν μαζί αρμονικά.

Προικισμένη με προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων ευρώ, η πρόταση επεδίωκε να επιτύχει το σκοπό του ευρωπαϊκού αυτού έτους με τις εξής 4 κατηγορίες ενεργειών :

1) Ενημερωτικές και διαφημιστικές εκστρατείες, συντονισμένες σε κοινοτικό επίπεδο και εκτελούμενες σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό την προβολή των κεντρικών μηνυμάτων και του λογοτύπου του Ευρωπαϊκού Έτους διαπολιτισμικού διαλόγου ανάμεσα σε όλους τους πολίτες και τα άτομα που διαμένουν στην Ένωση.

2) Ένας περιορισμένος αριθμός εμβληματικών δράσεων ευρωπαϊκής   εμβέλειας που απέβλεπε στην ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα των νέων, στους στόχους του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου. Αυτές οι δράσεις μπορούσαν να συμπεριλάβουν μια κοινοτική εκδήλωση για τα εγκαίνια και τη λήξη του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου σε συνεργασία με  τις εκάστοτε προεδρίες στη διάρκεια του έτους 2008.

3) Δράσεις σε εθνικό επίπεδο με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση μπορούσαν να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επωφεληθούν από κοινοτική ενίσχυση. Αυτές οι δράσεις αφορούσαν ειδικότερα τη συγχρηματοδότηση μίας εθνικής πρωτοβουλίας ανά κράτος μέλος.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακήρυξη του 2008 σε Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου.