Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Ξ•Ο€Ξ΅ΟΟŽΟ„Ξ·ΟƒΞ· Ξ’ΞΏΟ…Ξ»Ξ΅Ο…Ο„ΟŽΞ½ Ξ³ΞΉΞ± Ξ§Ο‰ΟΞΏΟ„Ξ±ΞΎΞΉΞΊΟŒ ΟƒΟ‡Ξ΅Ξ΄ΞΉΞ±ΟƒΞΌΟŒ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ‘Ξ΅ΞΉΟ†ΟŒΟΞΏ Ανάπτυξη

 

Ε Π Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς:
-τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
  κύριο Γεώργιο Σουφλιά
-τον Υπουργό Ανάπτυξης
 κύριο Χρήστο Φώλια
-τον Υπουργό ΕΝΑΝΠ
 κύριο Γεώργιο Βουλγαράκη
 

Σύμφωνα με τον Ν. 2742/99  «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» συστήνεται Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης η οποία Προεδρεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και έχει ως μέλη και τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.  Η επιτροπή αυτή έχει ως αρμοδιότητα να εγκρίνει το Γενικό και τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που συντάσσει το ΥΠΕΧΩΔΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου  Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ).
Τέλος του 2007,  τέθηκε σε διαβούλευση ένα «σχέδιο» ΓΠΧΣΑΑ που είναι κείμενο ιδεών χωρίς συγκεκριμένες αρχές πολιτικής που να προδιαγράφουν μια ισόρροπη πολυκεντρική ανάπτυξη, με ισότητα πρόσβασης στα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών και σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ειδικότερα για τα νησιά του Αιγαίου όχι μόνο δεν περιλαμβάνει, ως όφειλε, συγκροτημένες πολιτικές για την ανάπτυξη τους σύμφωνα με την φέρουσα ικανότητά τους, αλλά ενισχύει πολιτικές που μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο τις ανισότητες και οδηγούν στη περαιτέρω τσιμεντοποίησή τους με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, που είδε το φώς της δημοσιότητας αφού το Γενικό Πλαίσιό του, προεγκρίνει αρχές που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την οικοπεδοποίηση και δόμηση του συνόλου των νησιών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της λογικής που διέπει το ΓΠΧΣΑΑ είναι ότι η βελτίωση της ηλεκτροδότησης των νησιών του Β.Α. Αιγαίου προσδοκάται ουσιαστικά από την σύνδεσή τους με τα δίκτυα της Τουρκίας
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης στο ΣΧΣΑΑ - όπως σημειώθηκε από  τους εκπροσώπους φορέων - δεν έγιναν αποδεκτές ουσιαστικές προτάσεις τους που θ’ άλλαζαν ριζικά την αντιαναπτυξιακή κατεύθυνση του.
Κι ενώ βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα το σχέδιο του ΓΠΧΣΑΑ,  δεδομένου ότι ακόμη δεν συζητήθηκε στην αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού  για να προωθηθεί προς επικύρωση στην Βουλή, κατατέθηκε στο ΕΣΧΣΑΑ και σχέδιο ΚΥΑ Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Το σχέδιο αυτό κινείται στην ίδια λογική της αγνόησης των νησιών του Αιγαίου, αφού δεν περιλαμβάνονται στις  Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) και τις Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ), οι οποίες κατά παγκόσμια πρωτοτυπία χωροθετούνται κυρίως με βάση τα σχέδια - αιτήματα των επενδυτών όπως δηλώθηκε στο ΣΧΣΑΑ, και στις οποίες θ΄  αναπτυχθούν κατά προτεραιότητα τα  έργα διασύνδεσής με το εθνικό δίκτυο ώστε να γίνει η   εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων των ΑΠΕ κάθε περιοχής.
 Είναι επομένως προφανείς οι συνέπειες, αν εγκριθούν τα σχέδιο αυτά όπως κατατέθηκαν. Τα νησιά του Αιγαίου, ενώ διαθέτουν τους πιο πλούσιους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και ενεργειακούς (αιολικούς και ηλιακούς) πόρους, θα απολέσουν κάθε ευκαιρία για αειφόρο ανάπτυξη, ενεργειακή αυτονομία με μείωση των ρύπων του περιβάλλοντος, με την εξασφάλιση συστημάτων αυτονομίας ή διασύνδεσής τους με το ηπειρωτικό δίκτυο και ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ασφαλούς δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών τις οποίες αγνοεί παντελώς το υπόψη Γενικό Πλαίσιο.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί

1. Σκέπτεται ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ να περιλάβει στο ΓΠΧΣΑΑ μέτρα που θα   μετατρέψουν το υπόψη σχέδιο σ’ ένα εργαλείο αειφόρου ανάπτυξης;
2. Ως προς το ΓΠΧΣΑΑ και το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, έχει εμπλακεί στην διαμόρφωσή τους  ο Υπουργός ΕΝΑΝΠ, αρμόδιος για την χάραξη πολιτικής για τον Νησιωτικό χώρο και την προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος του Αρχιπελάγους; Έχει συμφωνήσει στα δύο σχέδια, που ουσιαστικά παραμελούν και αποκόπτουν τα νησιά του Αιγαίου από τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, αφού δεν λαμβάνουν καμιά μέριμνα  για την ανάπτυξη των θαλάσσιων και αεροπορικών δικτύων μεταφορών καθώς και  για την διασύνδεση και ανάπτυξη των δικτύων ενέργειας   των νησιών μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα ή ακόμα για την ενεργειακή αυτονομία των μικρών νησιών;
Θα συμμετάσχει ενεργά στην διαμόρφωση ενός Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό που να προστατεύει το φυσικό και δομημένο περιβάλλον των νησιών;
3. Στα νησιά πρώτης τουριστικής ταχύτητας όπου οι ρυθμοί δόμησης θα απαξιώσουν ολοκληρωτικά το εναπομείναν  αδόμητο τοπίο σκοπεύει ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ  να ρυθμίσει οριστικά την εκτός σχεδίου δόμηση;
4.  Θα δεχθούν έστω και την τελευταία στιγμή οι ερωτώντες κ.κ. Υπουργοί  μέχρι την  συζήτηση του ΓΠΧΣΑΑ στην επιτροπή Συντονισμού, συγκεκριμένες προτάσεις των φορέων που έγιναν στα πλαίσια του ΣΧΣΑΑ για τον νησιωτικό χώρο καθώς και τις προτάσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Νησιωτικού Χώρου;
Κατανοούν την προσωπική ευθύνη τους για την μελλοντική επιβίωση των νησιών μας;
5. Θα δεχθεί ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ για το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ τροποποιήσεις  για την βελτίωσή του, ώστε στις περιοχές που θα αναπτυχθούν οι ΑΠΕ να περιληφθούν με ορθολογικά κριτήρια και τα νησιά του Αιγαίου, όπως προτείνει και η ΡΑΕ με την από 7 Ιουνίου 2007 ανακοίνωσή της; Τι πιστεύει επ’ αυτού ο Υπουργός Ανάπτυξης;


ΟΙ  ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ