Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Ξ•ΟΟŽΟ„Ξ·ΟƒΞ· Ξ’ΞΏΟ…Ξ»Ξ΅Ο…Ο„ΟŽΞ½ Ξ³ΞΉΞ± την απαξίωση ΞΊΞ±ΞΉ την συρρίκνωση της Ο.Ξ‘.

 

Προς
Τους Υπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών
Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ :  ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Ο
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ.

                    Αθήνα  2   Ιουνίου 2008

 

Κύριοι Υπουργοί
Στις 20-4-2007 με ερώτηση του Κοινοβουλευτικού Τομέα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για θέματα μεταφορών είχαμε  έγκαιρα θέσει προ των ευθυνών την Κυβέρνηση προκειμένου να μην προχωρήσει στην επιλεκτική εκποίηση κερδοφόρων τμημάτων του Ομίλου της Ολυμπιακής γιατί αποτελούν αναπόσπαστο και στρατηγικής σημασίας πλεονέκτημα προκειμένου να εξευρεθεί βιώσιμη λύση.
Ειδικότερα είχαμε αναφερθεί ότι η δημιουργία των θυγατρικών εταιρειών καυσίμων των Ο.Α. κατά την περίοδο της Κυβερνητικής θητείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν αποτέλεσμα ενός επιτυχούς οικονομικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού με εταίρους από τη διεθνή και Ελληνική αγορά προκειμένου να :
Α) μειωθούν οι δαπάνες λειτουργίας των Ο.Α.
Β) δημιουργηθούν ευνοϊκές για τον καταναλωτή τιμές
Γ) ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
Τα αποτελέσματα  είναι ήδη μέχρι σήμερα εντυπωσιακά.
Ειδικότερα οι εξελίξεις των τριών θυγατρικών εταιρειών καυσίμων των Ο.Α. στα οικονομικά και επιχειρησιακά μεγέθη καταγράφονται ως εξής :

Α) Ολυμπιακή Ανώνυμη Ανεφοδιαστική Εταιρία Αεροπορικού Καυσίμου. Καταβληθέν μετ. κεφάλαιο από ΟΑ 997.000€x0,65 = 648.050€ (221 εκ. δρχ)

Στην οκταετία 2001-2008, η Ολυμπιακή Ανεφοδιαστική Εταιρία Αεροπορικού Καυσίμου, θυγατρική της ΟΑ με συμμετοχή της ΟΑ κατά 65%, διένειμε κέρδη στην ΟΑ άνω των 1,2 εκ. € και έλαβε επιπλέον αυτών, από τις συμφωνίες μετόχων, άνω των 600 χιλ € ως αμοιβές έναντι προσφερομένων υπηρεσιών στη θυγατρική της.
Εντός αυτής της περιόδου δηλαδή, η ΟΑ έλαβε από την κερδοφόρα λειτουργία της Ολυμπιακής Ανεφοδιαστικής, τρεις φορές το κατατεθέν μετοχικό κεφάλαιο για τη δημιουργία της.
Χαρακτηριστικά οικονομικά μεγέθη της Ανεφοδιαστικής στην τελευταία διετία 2006-7, σύμφωνα με τον δημοσιευθέντα ισολογισμό την 21/4/2008 της χρήσης 2007, αποτελούν τα κέρδη μετά από φόρους, τα οποία ανέρχονται σε 295.000 € για το 2007 και σε 397.000 € για το 2006, σύνολο 690.000 €, εκ των οποίων τα 448.500 € (65%) έλαβε η ΟΑ σαν μέρισμα.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η σταθερότητα τιμών που απολαμβάνει η ΟΑ και οι άλλες αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούνται από την Ολυμπιακή Ανεφοδιαστική στο ΔΑΑ. Τονίζεται ότι αυτό συμβαίνει  σε μια εποχή που το κόστος όλων των υπηρεσιών αυξάνεται, η δαπάνη ανά ανεφοδιαζόμενο κυβικό μέτρο καυσίμου στα αεροσκάφη, παραμένει τα τελευταία χρόνια στα 5,12€. Το επίτευγμα αυτό αναδεικνύει τον ρυθμιστικό ρόλο της θυγατρικής της ΟΑ στη συγκράτηση των τιμών ανεφοδιασμού καυσίμου, σαν ανταγωνιστικής της δεύτερης ανεφοδιαστικής εταιρίας που λειτουργεί στο αεροδρόμιο (SAFCO).

Β) Ολυμπιακή Εταιρία Καυσίμων ΑΕ
Καταβληθέν μετοχ. κεφάλαιο: 6.457.000 €
Συμμετοχή ΟΑ 66%: 4.261.620 €
Κατά τη λειτουργία της η ΟΕΚ ΑΕ από την έναρξη του νέου Αεροδρομίου το 2001, έχει συνεισφέρει στη μητρική Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες, μερίσματα από τα κέρδη της, που ανέρχονται σε περίπου 3,5 εκ €, δηλαδή στην οκταετία λειτουργίας της σχεδόν επέστρεψε στη μητρική το καταβληθέν από αυτή μετοχικό κεφάλαιο για τη δημιουργία της ΟΕΚ ΑΕ.
Χαρακτηριστικά οικονομικά μεγέθη της τελευταίας διετίας για την ΟΕΚ ΑΕ, αποτελούν τα διανεμηθέντα μερίσματα στους μετόχους, σύμφωνα με τον δημοσιευθέντα ισολογισμό την 16/4/2008 της χρήσης 2007, τα οποία ανέρχονται σε 1.174.000€ για το 2007 και 1.138.254€ για το 2006, σύνολο 2.312.654€, εκ των οποίων τα 1.503.225€ έλαβε η ΟΑ.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η πτωτική πορεία των τιμών του τέλους αποθήκευσης καυσίμου, των υπηρεσιών δηλαδή που απολαμβάνει η ΟΑ από την ΟΕΚ ΑΕ, ώς κύριος χρήστης του συστήματος, υπηρεσίες τις οποίες απολαμβάνουν και όλες οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών που αποθηκεύουν καύσιμα στο σύστημα για την εξυπηρέτηση ων αεροπορικών εταιριών - πελατών τους.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τον Ιανουάριο του 2003 η δαπάνη για την αποθήκευση ανά κυβικό μέτρο αεροπορικού καυσίμου ανερχόταν σε 18,60€, ενώ σήμερα έχει κατέβει στο μισό, δηλαδή στα 9,90€/κ.μ.. Λόγω της πλειοψηφικής συμμετοχής της ΟΑ, η τιμολογιακή πολιτική που έχει χαραχθεί από τη σύσταση της ΟΕΚ το 1998, αποδίδει, με αποτέλεσμα την σημαντικότατη εξοικονόμηση δαπανών από την ΟΑ για την εξυπηρέτηση καυσίμου, παράλληλα με την απόδοση σε αυτήν των ιδιαίτερα ικανοποιητικών μερισμάτων από τα κέρδη λειτουργίας.
Υπενθυμίζεται οτι η ΟΕΚ ΑΕ έχει κερδίσει μετά από διεθνή διαγωνισμό του ΔΑΑ το 1998, την παραχώρηση εκμετάλλευσης του συστήματος για 23 χρόνια και θα απολαμβάνει έως τότε τη κερδοφόρο λειτουργία του.

Γ) Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών ΑΕ (ΕΑΚΑΑ)
Η ΟΑ συμμετέχει επίσης με μειοψηφική συμμετοχή 17% στην εταιρεία του αγωγού μεταφοράς αεροπορικού καυσίμου από τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ στο αεροδρόμιο. Με τη συμμετοχή αυτή και μαζί με τον ΔΑΑ που κατέχει επίσης 17% και τη προεδρία του ΔΣ, διατηρεί η ΟΑ τη δυνατότητα να παρεμβαίνει για τη διατήρηση χαμηλών τιμών στη μεταφορά του καυσίμου, προς όφελος πάντα των αεροπορικών εταιρειών και της ιδίας.

 

Κύριοι Υπουργοί

Με βάση τα προηγούμενα γίνεται προφανές ότι το ενδεχόμενο συνέχισης της απαξίωσης όπως συνέβη με την απώλεια  των slots,της συρρίκνωσης  με την απεμπόληση μεταφορικού έργου  όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια ή της ενδεχόμενης εκποίησης κερδοφόρων τμημάτων της Ολυμπιακής όπως είναι μεταξύ των άλλων οι θυγατρικές εταιρείες  καυσίμων, υπογραμμίζει με τον πλέον σαφή τρόπο την «παραίτηση» της Κυβέρνησης από την πολύμορφη ευθύνη να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον, την δημόσια περιουσία του Ελληνικού λαού και να συμβάλει στη διαμόρφωση βιώσιμης επιχειρησιακής λύσης, επιλογή που θα απέτρεπε την εκχώρηση και μάλιστα άνευ όρων μεριδίων αγοράς σε ανταγωνιστές, την διαμόρφωση μονοπωλιακών καταστάσεων που πλήττουν τους πολίτες, τις παραγωγικές δυνάμεις, τον τουρισμό και την Ελληνική Περιφέρεια.

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί

1. Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και αλλαγές που συντελούνται στις Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα  συνεχισθεί από την πλευρά της Κυβέρνησης διαπραγματευτική «γραμμή» της αποδοχής των «τετελεσμένων» που ευνοεί τους ανταγωνιστές της Ο.Α. ;
2. Πως και με ποιες μέχρι σήμερα ενέργειες στη χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζεται η Κυβέρνηση και αξιοποιεί τις διαιτητικές αποφάσεις που δικαιώνουν την Ο.Α.;
3. Είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να ενεργοποιήσει την τμηματική εκποίηση κερδοφόρων τομέων του Ομίλου ;
4. Έχει αξιολογηθεί η εκτίμηση ότι ενδεχόμενη εκποίηση των μετοχών των τριών κερδοφόρων θυγατρικών εταιρειών καυσίμου οδηγεί στην διαμόρφωση ολιγοπωλιακών ή  και μονοπωλιακών καταστάσεων σ’ ότι αφορά την εξυπηρέτηση καυσίμου ;
5. Έχει αξιολογηθεί η εκτίμηση ότι οι επιπτώσεις της «εκποίησης» θα ανατρέψουν τις ευνοϊκές για τον καταναλωτή τελικές τιμές και αυτό θα επιφέρει βλάβη όχι μόνο στις Ολυμπιακές Αερογραμμές  αλλά τόσο στην ανταγωνιστικότητα του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών όσο και στο κόστος εξυπηρέτησης του Έλληνα πολίτη ;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΧΑΡΗΣ ΤΣΙΟΚΑΣ
ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΤΡΙΝΙΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
ΠΕΡΛΕΠΕ – ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΑΙΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ
ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΖΩΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ