Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Ξ•ΟΟŽΟ„Ξ·ΟƒΞ· Ξ³ΞΉΞ± το Ξ›ΞΉΞΌΞ΅Ξ½ΞΉΞΊΟŒ ΀αμΡίο Σάμου

 

Ερώτηση
Και
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Προς τους :

1. Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
2. Υπουργό Εσωτερικών
3. Υπουργό Οικονομικών


Θέμα: Λιμενικό Ταμείο Σάμου


Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σάμου είναι, ταυτόχρονα, συν-πλοιοκτήτης τεσσάρων ναυτιλιακών εταιρειών, κεντρικός ναυτιλιακός πράκτορας και μέτοχος Μ.Μ.Ε Τ/Σ στο Νομό Σάμου.

Τα πλοία των ναυτιλιακών εταιρειών του δραστηριοποιούνται, κυρίως, σε διεθνείς δρομολογιακές γραμμές (Πυθαγόρειο-Κουσάντασι- Πυθαγόρειο και Βαθύ Σάμου-Κουσάντασι-Βαθύ Σάμου), και σε επιδοτούμενες ενδονησιωτικές γραμμές του Νομού Σάμου από το ΥΕΝΑΝΠ. Οι εταιρείες αυτές είναι οι εξής:

1. ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν.Ε., ιδιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΑΜΟΣ ΣΠΙΡΙΤ»
2. ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΠΛΟΕΣ Ν.Ε., ιδιοκτήτρια του Ε/Γ-Δ/Ρ «ΣΑΜΟΣ ΣΑΝ»
3. ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ Ν.Ε., ιδιοκτήτρια του ΕΓ-Δ/Ρ «ΣΑΜΟΣ ΣΤΑΡ»
4. ΒΑΘΕΟΣ Ν.Ε., ιδιοκτήτρια του Ε/Γ-Δ/Ρ «ΣΑΜΟΣ ΣΚΑΙ»

Με το υπ.αρ.11755/28.11.2008 έγγραφο του, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, βεβαιώνει την έκδοση, το 2007, ενός και μόνο πιστοποιητικού περί μη συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων, για την εταιρεία ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν.Ε.

Επειδή οι απαντήσεις που δόθηκαν σε προηγούμενη ερώτηση μας είναι ανεπαρκείς έως ανύπαρκτες

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1. Ήταν σύννομη η συμμετοχή στο διαγωνισμό και κατ’ επέκταση η σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, της εταιρείας ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν.Ε., με το ελληνικό δημόσιο(Υπουργείο Αιγαίου, απόφαση Προκήρυξης μειοδοτικών διαγωνισμών  Αρ..ΔΜ/Φ.231.01/9605/28.9.2004), για την εξυπηρέτηση, από 1/11/.2004 έως 31/10/2005, της δρομολογιακής γραμμής: Φούρνοι-Θύμαινα–’γιος Κήρυκος Ικαρίας-Καρλόβασι-Βαθύ Σάμου και επιστροφή, δεδομένου ότι οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας ήταν, στο εν λόγω διάστημα, και ιδιοκτήτες Μ.Μ.Ε.; Εάν ναι, παρακαλούμε για την κατάθεση του πιστοποιητικού <<περί μη συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων>> από το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., που κατατέθηκε στην Αναθέτουσα αρχή του εν λόγω διαγωνισμού της 28 .09.2004

2.  Δεδομένου ότι το ’ρθρο 4, παρ.6 του Β.Δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» του 1939 (ΦΕΚ 24 Α) είναι σε ισχύ, είναι σύννομος ο συγκεκριμένος διορισμός στη θέση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου; Και αν ναι, βάσει ποιων διατάξεων του νόμου;

3. Παρακαλούμε για την κατάθεση όλων των επίσημων καταστάσεων διακίνησης επιβατών-οχημάτων  και δικύκλων, για τα έτη 2004-2008, από τη Λιμενική Αρχή Σάμου, για όλους τους πραγματοποιηθέντες διεθνείς πλόες από Πυθαγόρειο-Κουσάντασι Τουρκίας-Πυθαγόρειο και από  Βαθύ Σάμου-Κουσάντασι Τουρκίας -Βαθύ Σάμου, τις οποίες εξυπηρετούσαν πλοία των εν λόγω ναυτιλιακών εταιρειών.

4. Το Λιμενικό ταμείο Σάμου εισέπραξε τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου ανταποδοτικά λιμενικά τέλη, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 5% του αντιτίμου του εισιτηρίου, από τις εταιρείες που εκπροσωπεί ως συν-πλοιοκτήτης και από τις  Τουρκικές ναυτιλιακές εταιρείες  που δραστηριοποιούνται στη περιοχή της Σάμου, για όλους τους διεθνείς δρομολογιακούς πλόες Σάμου-Τουρκίας; Εάν ναι, παρακαλούμε για την κατάθεση από το Λιμενικό Ταμείο Σάμου, των  αναλυτικών καταστάσεων με δρομολόγια, αριθμό επιβατών, οχημάτων, δικύκλων, καθώς και τα εισπραχθέντα ποσά για τα έτη 2004-2008.

5. Τα ανταποδοτικά λιμενικά τέλη των εσωτερικών πλόων, εισπράττονται και κατατίθενται από τις ναυτιλιακές εταιρείες, δια μέσου των κατά τόπους ναυτικών πρακτόρων, τουριστικά γραφεία και συναφείς επιχειρήσεις, στον  ειδικό λογαριασμό που τηρείται στα κατά τόπους Υποκαταστήματα της Τραπέζης της Ελλάδος, υπέρ   του δικαιούχου δημόσιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων(Λιμενικό Ταμείο). Παρακαλούμε  για την κατάθεση των αναλυτικών καταστάσεων, που αφορούν το σύνολο των λιμενικών τελών που κατατέθηκαν στον ειδικό λογαριασμό της Τραπέζης της Ελλάδος, Υπ/Σάμου, υπέρ του Λιμενικού ταμείου Σάμου, από όλες τις Ελληνικές Ναυτιλιακές Εταιρείες, που εκτελούσαν τακτικά και έκτακτα δρομολόγια συνδέοντας τα λιμάνια του Νομού Σάμου και Ικαρίας με κεντρικούς, ηπειρωτικούς  και νησιωτικούς λιμένες της Ελλάδος,  κατά  τα έτη 2004-2008.

 

13.01.2009
Οι ερωτώντες βουλευτές

Ελπίδα Τσουρή
 
Νικόλαος Ζωίδης

Νικόλαος Σηφουνάκης

Ευάγγελος Βενιζέλος